Sam Ovens
Hi, I'm Sam Ovens.
πŸ“LA. Dad. CEO @ Skool

Skool is a community platform for creators. Our mission is to help 1-billion people find community. Join our free Skool Community to build it with us!

JOIN COMMUNITY
Join my email newsletter here.
I sold Consulting.com in 2022. Old customers log in here.